Specifiek wedstrijdreglement Aya-kleurwedstrijd 11/09/2020 - 01/06/2021

Specifiek wedstrijdreglement Aya-kleurwedstrijd 11/09/2020 - 01/06/2021

WEDSTRIJDREGLEMENT 

1. Organisatie

De wedstrijd rond de actie wordt georganiseerd door DPG Media nv./ Aya, met zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen.

Dit reglement legt de bijzondere deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd rond de actie “Aya kleurwedstrijd”.

2. Periode

Vanaf 11/09/2020 loopt er tot en met de maand mei 2021 elke maand een nieuwe kleurwedstrijd, met uitzondering van de maand december. 

De start- en einddata van de maandelijkse wedstrijden zijn:

  • 11/09/2020 - 07/10/2020

  • 08/10/2020 - 12/11/2020

  • 13/11/2020 - 12/12/2020

  • 06/01/2020 - 02/02/2020

  • 03/02/2020 - 02/03/3030

  • 03/03/2020 - 31/03/2020

  • 01/04/2020 - 04/05/2020

  • 05/05/2020 - 01/06/2020

Elke wedstrijd begint om 00:01. Indien men de tekening via de website indient, is het uiterlijke einduur 23:59 op de bovenvermelde einddata. Indien men de tekening opstuurt via de post moet deze zijn aangekomen voor bovenvermelde einddata of op de dag van deze einddata.

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die op het Belgisch grondgebied wonen met uitzondering van:

-de personeelsleden en de bestuurders van DPG Media en van haar gelieerde vennootschappen,

- elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

- de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

 

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen

heeft. DPG Media houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door DPG Media opgelegde

redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken. 

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Per deelnemer kan maximum per e-mailadres (en postadres)  één prijs gewonnen worden. 

Deelnemers met een geheim telefoonnummer of telefoonnummers op naam van bedrijven kunnen niet deelnemen aan een wedstrijd. Per deelnemer kan maximum één prijs per zes maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media, is dan ook voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw.

De ingekleurde tekening kan via de post (voldoende gefrankeerd) verstuurd worden naar Aya, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde of via een online formulier op de website (www.aya.be). Voor de schiftingsvraag rekenen we de postdata.

4. Hoe kan men winnen?

Om geldig deel te nemen aan de Aya-kleurwedstrijd en in aanmerking te komen voor een prijs dient de deelnemer de tekening die kan opgevraagd worden via de website www.aya.be. in te kleuren en zijn/haar gegevens in te vullen op de tekening. Indien de tekening wordt ingediend via de website, kan men ook nog apart zijn/haar gegevens invullen op het webformulier. Deze gegevens worden volgens de GDPR-richtlijnen enkel gebruikt voor de wedstrijd, tenzij de winnaar via een opt-in nog andere informatie over Aya wil verkrijgen.

Ook het geven van een antwoord op de schiftingsvraag is verplicht. 

5. Welke prijzen geven we weg?

Elke maand zijn er 50 kindersteps van Minerva te winnen. De kindersteps zijn driewielers geschikt voor kinderen tussen 2 en 5 jaar oud.

De algemene voorwaarden van Minerva zijn van toepassing.

De vermelde prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan de winnaars.

De prijzen zijn ondeelbaar en moeten aanvaard worden zoals deze worden toegekend. De prijs kan niet afgestaan, te koop aangeboden (vb. e-bay) of ingeruild worden voor een som geld. 

DPG Media maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.
DPG Media kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

De prijzen worden na het aflopen van de laatste wedstrijdmaand in mei 2021 verspreid via een koerierdienst of kunnen persoonlijk worden afgehaald op een afgesproken datum aan de gebouwen van DPG Media te Vilvoorde, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde. De winnaars worden hier tijdig van op de hoogte gesteld. Indien de winnaar kiest om de prijs te laten opsturen, zullen de verzendkosten ten laste worden gelegd van de winnaar. De verzendkosten bedragen €10.

Ingeval de prijzen via koeriersdiensten worden opgestuurd kan DPG Media niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

6. Verloop van de wedstrijd

Per maand dat de actie loopt (cf. punt2) kan een tekening worden opgeladen van de website www.aya.be.

Om te kunnen deelnemen aan deze wedstrijd dient de deelnemer zijn of haar persoonsgegevens op de ingekleurde tekening zelf of op het online formulier in te vullen. De persoonsgegevens dienen elke maand opnieuw ingevuld te worden op de nieuwe tekening indien de persoon opnieuw wenst deel te nemen aan de wedstrijd. Indien de persoon al heeft deelgenomen en al heeft gewonnen, kan deze wel geen prijs meer winnen. Daarnaast dient ook een schiftingsvraag beantwoord te worden. De prijzen zullen worden toegekend op basis van een rangschikking opgemaakt op basis van de antwoorden op de schiftingsvraag.

De winnaars van de Kleurwedstrijd worden in de week na de het aflopen van de laatste kleurwedstrijd in mei op de hoogte gebracht. De winnaars worden niet openbaar bekendgemaakt. De winnaars ontvangen een bericht op het mailadres vermeld op het wedstrijdformulier. Indien niet binnen de 2 dagen geantwoord wordt, vervalt het recht op de prijs en heeft hij/zij geenszins recht op een compensatie.  De winnaar wordt dan de volgende in de rangschikking. 

7. Algemene bepalingen

Het reglement van deze wedstrijd is terug te vinden op de website www.aya.be.
Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. de wedstrijd en de organisatoren.

DPG Media kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG Media ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. DPG Media kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt DPG Media zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Aya / DPG Media.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Aya/DPG Media de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van DPG Media. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://www.dpgmedia.be/nl/privacy.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

DPG Media kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.