Wedstrijdreglement Aya zomerevenementen 2022

Wedstrijdreglement Aya zomerevenementen 2022

Wedstrijdreglement “zomerevents”

1. Organisatie

 De wedstrijd rond de campagne wordt georganiseerd door DPG Media/VTM, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen.

Dit reglement legt de voorwaarden vast die van toepassing zijn op de “wedstrijd zomerevents”.

 

2. Periode

De wedstrijd loopt van 24 mei 2022  12u tot en met  30 juni 2022 23u59 (zoals vermeld in punt 5). 

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die op het Belgisch grondgebied wonen. 

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. DPG Media/VTM en de Vlaamse overheid houden zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door DPG Media/VTM en de Vlaamse overheid opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken. 

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd in ons bezit zijn, in aanmerking genomen.

 

Per deelnemer kan maximum één prijs gewonnen worden.

 

4. De prijzen 

De prijs bestaat uit 25 duotickets voor een Kinepolisbioscoop (standaard film)

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan, te koop aangeboden (vb e-bay) of ingeruild worden voor een som geld.

VTM maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.

VTM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

5. Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd wordt vanaf 24 mei 2022 aangekondigd via  onze website www.aya.be , e-mailings en social mediakanalen.

Voor een geldige deelname dien je alle velden in het formulier in te vullen. Deze stuur je in via het deelnameformulier dat je terugvindt op de websitewww.aya.be

Enkel de winnaars, die alle verplichte velden hebben ingevuld en het antwoord op de schiftingsvraag hebben gegevens, zullen worden gecontacteerd.

 6. Privacy

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

 

7. Algemene bepalingen

Het reglement van deze wedstrijd is terug te vinden op de website www.aya.be 

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. de wedstrijd en de organisatoren.

DPG Media kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG Media ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. DPG Media kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt DPG Media zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Aya / DPG Media.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

DPG Media kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.